Regulamin przyjęć   Terminarz rekrutacji   Przeliczanie na punkty
   Punktowane konkursy

 

Regulamin rekrutacji do XII LO w Poznaniu - ABSOLWENCI GIMNAZJUM

Podstawa prawna postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadgimnazjalnych:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)

 

 

§1. Planowane klasy dla ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 1. W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu planuje się utworzyć w roku szkolnym 2019/2020 dla ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM następujące klasy pierwsze:

 

Sym-
bol

Nazwa
klasy

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty przeliczane
na punkty

Drugi język obcy
(do wyboru)

G_1a1 klasa ekonomiczno-politechniczna,
profil ekonomiczny
matematyka
geografia
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
geografia
język rosyjski/
język niemiecki
G_1a2 klasa ekonomiczno-politechniczna
profil politechniczny
matematyka
fizyka
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
geografia
język rosyjski/
język niemiecki
G_1b1 klasa artystyczno-prawnicza,
profil artystyczny
język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
historia
język francuski/
język hiszpański
G_1b2 klasa artystyczno-prawnicza,
profil prawniczy
język polski
historia
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
historia
język francuski/
język hiszpański
G_1c klasa
biologiczno­-chemiczna
biologia
chemia
język polski
matematyka
język obcy
biologia
język hiszpański/
język niemiecki
G_1d1 klasa sportowa biologia
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
geografia
język rosyjski/
język niemiecki
G_1d2 klasa sportowa geografia
język angielski
język polski
matematyka
język obcy
geografia
język rosyjski/
język niemiecki

 

 1. Nauczanie języków obcych odbywa się według następujących zasad:
  1. Język angielski — język wiodący (3 h w tygodniu w pierwszej klasie), kontynuacja nauki z lat poprzednich
  2. Drugi język obcy (2 h w tygodniu) do wyboru:
   • język rosyjski, język francuski, język hiszpański - od podstaw lub kontynuacja,
   • język niemiecki - kontynuacja.
  3. Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.
  4. Wybór przedmiotu rozszerzonego (biologia / geografia) w klasie sportowej odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.
 2. Kandydowanie do XII LO i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 3. Kandydat we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały, uwzględniając języki obce, które będą w nim nauczane. Szczegółowe zasady wypełniania wniosku zawarte są w informatorze przygotowanym przez Urząd Miasta Poznania.
 

§2. Terminarz rekrutacji (zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu)

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie XII LO od  13 maja (poniedziałek) do 31 maja 2019 r. (piątek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2019/2020 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania do wypełnienia online (od 13 maja).
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 1500 dostarczają:
   • kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
   • zaświadczenie o pozytywnych wynikach próby sprawności fizycznej w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej. Testy sprawności fizycznej odbędą się 4 czerwca 2019 r.  o godz. 1745-1930 na boisku przy ul. Armii Poznań (Cytadela).
 3. 16 lipca 2019 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 4. Do 24 lipca 2019 r. do godz. 1300 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 5. 25 lipca 2019 r. o godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami, to od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 7. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
  1. W dniach 26 lipca do 30 lipca 2019 r. do godz. 1500 — złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 21 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 — potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  4. 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 — podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
 8. Wnioski i odwołania:
  1. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość złożenia wniosku do szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. W ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w pkt. 1 szkolna komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia.
  3. W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do Dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor szkoły rozstrzyga odwołanie o którym mowa w pkt. 3, w ciągu 7 dni od dnia złożenia odwołania.
  5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 

§3. Zasady rekrutacji

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego zadecyduje Szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja ta ustali wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę przedstawiony poniżej sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
 3. Szczegółowe zasady przeliczania ocen / osiągnięć na punkty

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1.

Za ocenę z języka polskiego:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

max 100 punktów

2.

Za ocenę z matematyki:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

3.

Za ocenę z obowiązkowego języka obcego:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

4.

Za ocenę z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną: 
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

5.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

6.

 

Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyszczególnionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2019/2020.

 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. I-IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym - 3 pkt.
 • wojewódzkim - 2 pkt
 • powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

max 18 punktów

7.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Za egzamin gimnazjalny:

 1. część humanistyczna
 • język polski (wynik % x 0,2)
 • historia i wiedza o społeczeństwie (wynik % x 0,2)
 1. część matematyczno-przyrodnicza
 • matematyka (wynik % x 0,2)
 • przedmioty przyrodnicze (wynik % x 0,2)
 1. część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy (wynik % x 0,2)


max 40 punktów

 

max 40 punktów

 

max 20 punktów

max 100 punktów

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586).
 2. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
  1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
 3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczeni są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady; laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.
 4. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych XII LO decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu przyjęć.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 7. Kryteria, o których mowa w ust. 9, mają jednakową wartość.

 

§4. Konkursy i zawody uwzględniane w rekrutacji

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2019/2020