Przypominamy najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji 2019/20

 

 1. 16 lipca 2019 roku o godz. 1000 - Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 2. Do 24 lipca 2019 r. do godz. 1300 - kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ośmioklasisty (o ile nie złożono wcześniej),

  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły PONADGIMNAZJALNEJ (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego), 
   jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły PONADPODSTAWOWEJ (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 3. 25 lipca 2019 r. o godz. 1300 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru i dysponowała wolnymi miejscami, to od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
  1. W dniach 26 lipca do 30 lipca 2019 r. do godz. 1500 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. 21 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  3. Do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 1300 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  4. 30 sierpnia 2019 r. o godz. 1300 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

 

Oferta edukacyjna XII LO na rok szkolny 2019/20

 

Absolwenci GIMNAZJUM

 

Kliknij na obrazek, by otworzyć / pobrać w wersji pdf - wersja kolorowa. wersja cz-b

 

 

Absolwenci SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Kliknij na obrazek, by otworzyć / pobrać w wersji pdf - wersja kolorowa. wersja cz-b

 

 

Przydatne linki dotyczące rekrutacji, pełna informacja w zakładce Dla kandydatów GIM, Dla kandydatów SP

 

Informacje o szkole - zakładka Dla kandydatów GIM :

 

 

Informacje o szkole - zakładka Dla kandydatów SP :

 

 

Czym się pozytywnie wyróżniamy - zakładka Specyfika szkoły:

 

Czym się pozytywnie wyróżniamy - zakładka Dla ucznia i Po lekcjach: