Gdzie szukać informacji   Matura w skrócie   Co dalej po maturze

 

Gdzie szukać informacji o egzaminie maturalnym

 

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.gov.pl

Szukaj bezpośrednio na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

 • Zasady - zobacz
  O maturze w nowej formule.
 • Harmonogram - zobacz
  Procedury przeprowadzania egzaminu, harmonogram, dostosowanie wymagań, wykaz olimpiad przedmiotowych, matura z informatyki.
 • Podstawa programowa - zobacz
  Wiedza i umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym.
 • Informatory - zobacz:
  Wiedza i umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym. Karty wzorów.
 • Wyniki matury - zobacz
  Wnioski z analizy wyników matury. Zobacz, gdzie stracili punkty maturzyści 2016, 2017, 2018, 2019…  i nie idź w ich ślady..
 • Materiały dla uczniów i nauczycieli - zobacz
  Poradniki i przykładowe arkusze.

 

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji - www.ore.edu. pl

 

 

Na stronie Instytutu badań Edukacyjnych - www.ibe.edu.pl
 • Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? - poradnik
 • Jak przygotować i napisać interpretację? - poradnik
 • Jak napisać dobre streszczenie? - poradnik

 

 

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu - www.oke.poznan.pl
 • wyniki matury 2019 w województwie wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim — zobacz.

 

Matura w skrócie

 

Przebieg egzaminu maturalnego:

1. Pisemne egzaminy maturalne

 • z przedmiotów obowiązkowych - na poziomie podstawowym,
 • z przedmiotów dodatkowych - tylko na poziomie rozszerzonym.
 • z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

2. Ustne egzaminy maturalne zdawane są na jednym poziomie.

3. Przedmioty dodatkowe

 • Maturzysta ma obowiązek zdawać egzamin z 1 przedmiotu dodatkowego.
 • Maturzysta ma prawo zdawać egzamin maturalny z 5 przedmiotów dodatkowych (nie licząc egzaminu zdawanego obowiązkowo).
 • Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których się uczył na poziomie rozszerzonym w tej szkole.
 • Dla egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego nie ustala się progu zdawalności. Uwaga! Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego lub egzamin ten unieważniono, nie ma prawa do egzaminu w trybie poprawkowym w sierpniu.

4. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego

Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

 • wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;
 • rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.

 


 

Doradztwo edukacyjne

 

Co dalej po maturze