Planowane klasy   Terminarz rekrutacji   Przeliczanie na punkty
   Punktowane konkursy

 

§1. Planowane klasy 

 1. W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu planuje się utworzyć w roku szkolnym 2020/2021 następujące klasy pierwsze:

 

Sym-
bol

Nazwa
klasy

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty przeliczane
na punkty

Drugi język obcy
do wyboru

1A klasa ekonomiczna

matematyka
geografia

język polski
matematyka
język obcy
geografia
język rosyjski/
język niemiecki
1B1 klasa artystyczno-prawnicza,
profil artystyczny
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
język obcy
historia
język hiszpański/
język francuski
1B2 klasa artystyczno-prawnicza,
profil prawniczy
język polski
historia
wos
język polski
matematyka
język obcy
historia
język hiszpański/
język francuski
1C klasa biologiczno­-chemiczna biologia
chemia
język polski
matematyka
język obcy
biologia
język hiszpański/
język niemiecki
1D1 klasa politechniczna matematyka
fizyka
język polski
matematyka
język obcy
informatyka
język niemiecki/
język rosyjski
1D2 klasa politechniczna matematyka
informatyka
język polski
matematyka
język obcy
informatyka
język niemiecki/
język rosyjski
1E klasa ekonomiczno-językowa

geografia
język angielski
język niemiecki/ hiszpański

język polski
matematyka
język obcy
geografia
język hiszpański/
język niemiecki

 

 1. Nauczanie języków obcych odbywa się według następujących zasad:
  1. Język angielski — język wiodący (3 h w tygodniu w pierwszej klasie), kontynuacja nauki z lat poprzednich
  2. Drugi język obcy (2 h w tygodniu) do wyboru:
   • język rosyjski, język hiszpański - od podstaw lub kontynuacja,
   • język niemiecki - kontynuacja.
  3. Wybór drugiego języka odbędzie się na podstawie oddzielnej deklaracji. O utworzeniu grupy z drugiego języka obcego zdecyduje liczba chętnych do danej grupy językowej (minimum 14 osób). W przypadku większej liczby chętnych do danej grupy językowej o przyjęciu decyduje liczba punktów uzyskanych w czasie rekrutacji.
  4. W klasie ekonomiczno-językowej drugi język obcy jest realizowany jako przedmiot rozszerzony.
 2. Kandydowanie do XII LO i odpowiedniego oddziału jest równoznaczne z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
 3. Kandydat we wniosku wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały, uwzględniając języki obce, które będą w nim nauczane. Szczegółowe zasady wypełniania wniosku zawarte są w informatorze przygotowanym przez Urząd Miasta Poznania.
 

§2. Terminarz rekrutacji

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

 

 

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wersja pdfWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wersja doc,
 4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna – oświadczenie - wersja pdf  / oświadczenie - wersja doc
 5. 3 fotografie podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
 6. karta zdrowia dziecka,
 7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej – oświadczenie - wersja pdf  / oświadczenie - wersja doc.

 

 

§3. Zasady rekrutacji

 

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

Łącznie

1.

Za ocenę z języka polskiego:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

max 100 punktów

2.

Za ocenę z matematyki:
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

3.

Za ocenę z obowiązkowego języka obcego (pierwszy przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną):
Uwaga! ocena z obowiązkowego języka obcego jest brana pod uwagę, dlatego że jest to jeden z 2 przemiotów wskazanych przez Szkolną komisję Rekrutacyjną w XII LO!
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

4.

Za ocenę z przedmiotu obowiązkowego (drugi przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną): 
   celujący - 18 pkt.
   bardzo dobry - 17 pkt.
   dobry - 14 pkt.
   dostateczny - 8 pkt.
   dopuszczający - 2 pkt.

max 18 punktów

5.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

6.

 

Za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wyszczególnionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2020/2021.

 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień :
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 • 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie
  oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.
 1. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. I-IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - 4 pkt.
 • krajowym - 3 pkt.
 • wojewódzkim - 2 pkt
 • powiatowym - 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

max 18 punktów

7.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

8.

Za egzamin ośmioklasisty:

 • język polski (wynik % x 0,35)
 • matematyka (wynik % x 0,35)
 • język obcy nowożytny (wynik % x 0,3)

 

max 70 punktów
 

max 40 punktów

max 100 punktów

  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200


 

§4. Konkursy i zawody uwzględniane w rekrutacji

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym - rok szkolny 2020/2021

 

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie XII LO od  11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500.
 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do XII Liceum Ogólnokształcącego: 
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2020/2021 dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania do wypełnienia online (od 13 maja),
  2. kandydaci, dla których XII LO jest szkołą pierwszego wyboru, od 26 czerwca (piątek) do 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 1500 dostarczają:
   • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczoną za zgodność z oryginałem,
   • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w § 3,
 3. 13 lipca 2020 roku o godz. 1000 — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
 4. Do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500 — kandydat przyjęty do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w XII LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole.
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie złożono wcześniej),
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ośmioklasisty (o ile nie złożono wcześniej),
  3. jeśli XII LO nie było szkołą pierwszego wyboru, wypełniony i podpisany przez rodzica/ opiekuna wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wersja MS Word do wypełnienia komputerowego lub wersja PDF do wypełnienia ręcznego),
  4. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia/etyka - dokument XII LO, podpisany przez rodzica/opiekuna,
  5. 3 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania),
  6. karta zdrowia dziecka,
  7. oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej.
 5. 12 sierpnia 2020 r.  — Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
  1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego zadecyduje Szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Komisja ta ustali wyniki postępowania rekrutacyjnego, biorąc pod uwagę przedstawiony poniżej sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
   3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
   5. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
  3. Szczegółowe zasady przeliczania ocen / osiągnięć na punkty
  1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021 i 2021/22 w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610).
  2. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
   1. laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
   2. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.
  3. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. Na liście przyjętych kandydaci umieszczeni są na pierwszych miejscach, z wpisem odpowiednio „laureat/finalista olimpiady; laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych punktów.
  4. O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych XII LO decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu przyjęć.
  5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
   1. wielodzietność rodziny kandydata,
   2. niepełnosprawność kandydata,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,<
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
   6. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
   7. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
  7. Kryteria, o których mowa w ust. 9, mają jednakową wartość.