2021-08-31

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie § 10j Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W/w zajęcia będą organizowane w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej  liczącej co najmniej 10 uczniów i prowadzone wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z uczniami (nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).  Uczniowie otrzymają stosowne deklaracje uczestnictwa w zajęciach w dniu 1 września 2021,  które należy przekazać wychowawcom klas do 3 września 2021.

Realizację  zajęć wspomagających zorganizujemy po przeprowadzeniu analizy potrzeb na podstawie diagnozy szkolnej.

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach - pobierz

 

Z poważaniem

Grażyna Koprowska

dyrektor XII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie